Hướng Dẫn Sử Dụng Công Thức Tính Delta Và Delta Phẩy Trong Giải Phương Trình Bậc Hai

Bạn đang tìm hiểu về Công Thức Tính Delta Và Delta Phẩy trong giải phương trình bậc hai? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về khái niệm Delta, cách tính Delta và Delta phẩy, cũng như cung cấp công thức nghiệm phương trình bậc hai phù hợp với từng trường hợp. Nếu bạn muốn nắm vững kiến thức này, hãy cùng đọc bài viết dưới đây của Bytemindinnovation.

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Thức Tính Delta Và Delta Phẩy Trong Giải Phương Trình Bậc Hai
Hướng Dẫn Sử Dụng Công Thức Tính Delta Và Delta Phẩy Trong Giải Phương Trình Bậc Hai

Nội dung và cách tính Delta và Delta phẩy trong giải phương trình bậc hai

Tổng quan về Delta và Delta phẩy

Trong giải phương trình bậc hai, Delta (Δ) và Delta phẩy (Δ’) là hai công thức quan trọng để tính toán và xác định số nghiệm, tính chất của phương trình. Delta (Δ) được tính bằng biệt thức Δ = b^2 – 4ac, trong đó a, b, và c là các hệ số trong phương trình bậc hai. Delta phẩy (Δ’) được tính bằng biệt thức Δ’ = b’^2 – ac, với b’ = -b/2.

 • Nếu Δ > 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt.
 • Nếu Δ = 0, phương trình có một nghiệm kép.
 • Nếu Δ < 0, phương trình không có nghiệm thực.
 • Nếu Δ’ > 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt.
 • Nếu Δ’ = 0, phương trình có một nghiệm kép.
 • Nếu Δ’ < 0, phương trình không có nghiệm thực.

Ví dụ về cách tính Delta và Delta phẩy trong giải phương trình bậc hai

Hãy xem ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn về cách tính Delta và Delta phẩy trong giải phương trình bậc hai:

Cho phương trình bậc hai: 2x^2 + 5x – 3 = 0

a = 2, b = 5, c = -3

Tính Delta (Δ):

Δ = b^2 – 4ac = 5^2 – 4(2)(-3) = 25 + 24 = 49

Tính Delta phẩy (Δ’):

b’ = -b/2 = -5/2 = -2.5

Δ’ = b’^2 – ac = (-2.5)^2 – 4(2)(-3) = 6.25 + 24 = 30.25

Nội dung và cách tính Delta và Delta phẩy trong giải phương trình bậc hai
Nội dung và cách tính Delta và Delta phẩy trong giải phương trình bậc hai

Định nghĩa về Delta (Δ)

Chữ cái Delta (Δ)

Trong toán học, chữ cái Delta (Δ) là một chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp, được sử dụng để đại diện cho hằng số, biến số hoặc khái niệm cụ thể. Trong giải phương trình bậc hai, Delta được sử dụng để ký hiệu cho biệt thức (Δ = b^2 – 4ac), quyết định số nghiệm và tính chất của nghiệm.

Công thức Delta trong phương trình bậc hai

Delta (Δ) trong phương trình bậc hai được tính theo công thức: Δ = b^2 – 4ac. Tính chất của Delta sẽ quyết định số lượng và tính chất của các nghiệm trong phương trình.

 • Nếu Delta (Δ) lớn hơn 0, tức là Δ > 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt.
 • Nếu Delta (Δ) bằng 0, tức là Δ = 0, phương trình có một nghiệm kép.
 • Nếu Delta (Δ) nhỏ hơn 0, tức là Δ < 0, phương trình không có nghiệm thực.
Định nghĩa về Delta (Δ)
Định nghĩa về Delta (Δ)

Công thức tính delta và delta phẩy

Bài toán giải phương trình bậc hai thường liên quan đến việc tính toán Δ (delta) và Δ’ (delta phẩy). Đây là những công thức quan trọng giúp ta xác định số nghiệm và tính chất của phương trình.

 • Đầu tiên, ta cần hiểu rõ về delta (Δ): Delta là một ký hiệu đại diện cho biệt thức trong phương trình bậc hai, được tính theo công thức Δ = b^2 – 4ac. Giá trị delta quyết định khoảng nghiệm của phương trình.
 • Tiếp theo, ta tính delta phẩy (Δ’): Đối với delta phẩy, chúng ta có công thức tính Δ’ = b’^2 – ac (với b’ = -b/2). Hai giá trị này đại diện cho số nghiệm của phương trình.

Dưới đây là một bảng tóm tắt về cách tính delta và delta phẩy:

Cách tính Delta và Delta phẩy trong phương trình bậc hai

Để tính toán Delta (Δ) và Delta phẩy trong phương trình bậc hai, chúng ta có các bước sau:

 1. Tính Delta (Δ) = b^2 – 4ac. Đây là biểu thức quan trọng giúp xác định số lượng và tính chất của nghiệm. Công thức Delta cho chúng ta biết phương trình có 0, 1 hay 2 nghiệm thực.
 2. Sau khi có giá trị của Delta, chúng ta tính Delta phẩy (Δ’) = b’^2 – ac, với b’ = -b/2. Delta phẩy giúp phân biệt giữa phương trình có hai nghiệm phân biệt, nghiệm kép hoặc không có nghiệm thực.

Công thức nghiệm phương trình bậc hai

Sau khi tính được giá trị của delta (Δ), ta sẽ áp dụng công thức sau để tính toán các nghiệm của phương trình bậc hai:

 • Nếu Δ > 0, có hai nghiệm phân biệt:
 • Nếu Δ = 0, có một nghiệm kép:
 • Nếu Δ < 0, không có nghiệm thực.
 • Khi tính toán delta phẩy (Δ’), ta sử dụng công thức như sau:
 • Nếu Δ’= 0, có một nghiệm kép:
 • Nếu Δ’ < 0, không có nghiệm thực.

Tổng kết

Sau khi đã tìm hiểu về Công thức tính Delta và Delta phẩy trong giải phương trình bậc hai, ta có thể rút ra những điểm chính như sau:

 • Delta (Δ) là biểu thức dùng để tính số nghiệm và tính chất của phương trình bậc hai.
 • Delta (Δ) được tính bằng công thức: Δ = b^2 – 4ac.
 • Delta phẩy (Δ’) được tính bằng công thức: Δ’ = b’^2 – ac (với b’ = -b/2).
 • Delta (Δ) > 0 sẽ có hai nghiệm phân biệt, Delta (Δ) = 0 sẽ có nghiệm kép, và Delta (Δ) < 0 sẽ không có nghiệm thực.
 • Delta phẩy (Δ’) > 0 sẽ có hai nghiệm phân biệt, Delta phẩy (Δ’) = 0 sẽ có nghiệm kép, và Delta phẩy (Δ’) < 0 sẽ không có nghiệm thực.

About The Author